Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Sociálne služby

Máte záujem o poskytnutie sociálnych služieb?

Ak máte záujem o poskytnutie sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na túto službu.

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

  • opatrovateľskú službu (OS)
  • v zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)
  • v zariadení pre seniorov (ZpS)
  • v dennom stacionári

tlačivo na posúdenie odkázanosti na SS

tlačivo na opätovné posúdenie odkázanosti na SS

PORADCA A SPRIEVODCA sociálnymi službami v meste Banská Bystrica a okolí

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu začína v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov podaním písomnej žiadosti.

Ako postupovať pri podaní žiadosti?

 „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ podá občan s trvalým pobytom na území obce Lučatín na obecnom úrade. Na žiadosti vyznačí druh sociálnej služby, o ktorú má záujem. Na každý druh sociálnej služby musí byť podaná osobitná žiadosť. Súčasťou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, (vyplní všeobecný lekár) alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, nie starší ako 6 mesiacov.

 V prípade, ak je žiadateľ v čase podania žiadosti hospitalizovaný v nemocnici, môže doložiť lekársku správu od ošetrujúceho lekára. Ak žiadateľ vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Podaním „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sa pristúpi k posudkovej činnosti. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je:

  • zdravotná posudková činnosť (zdravotný posudok),
  • sociálna posudková činnosť (sociálny posudok).

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na požadovaný druh sociálnej služby.

Ak chce žiadateľ využiť svoje právo v zmysle § 53 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vzdať sa tým opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu, Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť na základe vzdania sa práva na odvolanie a stane sa právne záväzným.

V prípade, ak sa chce žiadateľ vzdať práva na odvolanie voči Rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu, ale nemôže prísť osobne podpísať vzdanie sa práva na odvolanie, môže na základe „Splnomocnenia“ splnomocniť ním určenú osobu na jeho zastupovanie v celom konaní o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá môže potrebné dokumenty zaňho prevziať.

2. Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby

Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je osobitné pre každého poskytovateľa sociálnej služby a dostupné priamo u poskytovateľa sociálnej služby alebo v elektronickej podobe na jeho webových stránkach.

V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ sa vyberie druh a forma sociálnej služby, deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas jej poskytovania a názov vybraného zariadenia sociálnych služieb. Na každú sociálnu službu je potrebné vyplniť osobitnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

K „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je potrebné doložiť:

  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny, resp. Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku (dôchodkový výmer)

Súčasťou „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“ – doklad o majetkových pomeroch, ktorý je potrebné vyplniť a potvrdiť.

Zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť

Úrad

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

aplikácia ROZaNA

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:27
TÝŽDEŇ:27
CELKOM:967938

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Vysoká 2.10.2016 2

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
hore