Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Textový editor

Ing. Mária Paličková

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobru 6 rokov. Za svoju činnosť zodpovedá OZ. Hlavný kontrolór kontroluje najmä  príjmy a výdavky rozpočtu obce, nakladanie s majetkom obce. Výsledky kontrol predkladá priamo OZ. Spracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ. Zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s poradným hlasom. Výkon funkcie hlavného kontrolóra  sa končí vzdaním sa funkcie alebo odvolaním z funkcie. Rozsah činnosti, organizačnú štruktúru, pôsobenie kontroly a odmeňovanie schvaľuje OZ. 

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra

§ 18        

Postavenie hlavného kontrolóra 

1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou: 

a/ poslanca

b/ starostu

c/ člena orgánu nprávnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec         

d/ iného zamestnanca obce

e/ podľa osobitného zákona.

Hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiach, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť len so súhlasom OZ. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

§ 18f  

Úlohy hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór    

a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d,

b/ predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OZ zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce,

d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí,

e/  predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalenárneho roku,

f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g/ vybavuje sťažnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon,     

h/ je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada OZ,

i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi. 

Dokumenty

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2024

Plán na 2. polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,65 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024

Plán na 1 polrok 2024 Lučatín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,9 kB

Správa o výsledku kontroly prevodov majetku obce Lučatín za rok 2023

Správa - kontrola prevodov majetku 2023 o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 631,26 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,89 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,22 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,96 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,76 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 648,05 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 638,68 kB

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 641,16 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 625,07 kB

Samospráva

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

aplikácia ROZaNA

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:99
TÝŽDEŇ:426
CELKOM:976335

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hore