Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 3. 6. 2023
takmer jasno 21 °C 8 °C
takmer jasno, slabý južný vietor
vietorJ, 3.22m/s
tlak1018hPa
vlhkosť38%

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je sobota, 3.6.2023, 19:12:11

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:623
TÝŽDEŇ:3079
CELKOM:893432

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
 
kontakt na zodpovednú osobu:
email: zodpovednaosoba1@gmail.com


 

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Textový editor

Ing. Mária Paličková

 

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobru 6 rokov. Za svoju činnosť zodpovedá OZ. Hlavný kontrolór kontroluje najmä  príjmy a výdavky rozpočtu obce, nakladanie s majetkom obce. Výsledky kontrol predkladá priamo OZ. Spracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ. Zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s poradným hlasom. Výkon funkcie hlavného kontrolóra  sa končí vzdaním sa funkcie alebo odvolaním z funkcie. Rozsah činnosti, organizačnú štruktúru, pôsobenie kontroly a odmeňovanie schvaľuje OZ. 

 

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra 

§ 18        

Postavenie hlavného kontrolóra 

1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou : 

a/ poslanca

b/ starostu

c/ člena orgánu nprávnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec         

d/ iného zamestnanca obce

e/ podľa osobitného zákona.                                                                                                                                                                                                                                                        

Hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiach, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť len so súhlasom OZ. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

 

    § 18f  

Úlohy hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór    

a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d,

b/ predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OZ zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce,

d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí,

e/  predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalenárneho roku,

f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g/ vybavuje sťažnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon,     

h/ je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada OZ,

i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.                                                                                                                                                          

  Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.